História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Štatút | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Otvárame archív! Každý deň od 1. júna sa na stránke HISTÓRIE objaví celé staršie číslo v PDF formáte! Sledujte nás denne!

História - Revue o dejinách spoločnosti 1/2018

1/2018
Január/Február
17. ročník

ISSN 2585-9080
(online)
ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

ŠTATÚT ČASOPISU HISTÓRIA

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Časopis História z poverenia Historického ústavu SAV a Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV vydáva Spoločnosť Pro Historia. Redakcia sídli v priestoroch Historického ústavu SAV na Klemensovej ulici 19 v Bratislave. Zdroje na vydávanie získava v grantových súťažiach formou predkladania projektov, z nadácií, podporných fondov, z reklám a z iných zdrojov. Finančné prostriedky časopisu sú vedené na osobitných podúčtoch Spoločnosti Pro Historia. Môžu sa použiť len na účel, na ktorý boli určené.

Článok 2

Úlohy a zameranie

Úlohou časopisu História je prezentovanie výsledkov historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typoch škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Prispieva k zachovaniu a posilňovaniu vedomia slovenskej národnej minulosti a hrdosti. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

Článok 3

Správna rada

Správna rada je najvyšším orgánom časopisu. Tvoria ju hlavní predstavitelia inštitúcií, z ktorých poverenia časopis vychádza (riaditeľ Historického ústavu SAV, predseda Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV) a štatutárny zástupca inštitúcie, ktorá vydáva časopis (Spoločnosť Pro Historia). Správna rada vymenúva a odvoláva šéfredaktora, schvaľuje, menuje a odvoláva členov redakčnej rady, na návrh šéfredaktora vymenúva a odvoláva členov redakcie.

Článok 4

Manažér

Zabezpečuje ekonomický chod redakcie, distribúciu, vyplácanie odmien a honorárov členom redakcie a autorom, pripravuje finančný plán časopisu. Za svoju činnosť zodpovedá správnej rade, ktorá ho vymenúva a odvoláva.

Článok 5

Redakčná rada

Redakčná rada je odborným garantom časopisu. Tvoria ju predstavitelia slovenskej historickej obce, vysokoškolskí pedagógovia, predstavitelia príbuzných spoločenskovedných odborov. Členov rady a jej predsedu, ktorý je na čele tohto orgánu, vymenúva a odvoláva správna rada.

Členovia redakčnej rady spolupracujú s redakciou pri posudzovaní odbornosti príspevkov, pri vypracovávaní projektov, pomáhajú jej získavať nové príspevky, a podľa svojich možností aj finančné prostriedky. Redakčná rada zasadá najmenej raz do roka. Hodnotí uplynulý ročník, podáva návrhy na realizáciu nových príspevkov a na reorganizačné opatrenia s cieľom zvýšiť kvalitu časopisu.

Zakladateľ časopisu História je čestným predsedom redakčnej rady.

Článok 6

Personálne obsadenie redakcie

a) Šéfredaktor
Nesie zodpovednosť za obsah časopisu a za chod redakcie. V spolupráci s členmi správnej rady, redakčnej rady, redakcie a manažérom podľa svojich možností zabezpečuje finančné prostriedky na vydávanie časopisu. Za svoju činnosť zodpovedá správnej rade, ktorá ho do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva.

b) Redaktori
Zodpovedajú za redakčnú úpravu článkov, za zabezpečenie obrazového materiálu k nim, za komunikáciu s autormi vo veciach autorizácie a za spracovanie príspevkov do definitívnej podoby pred grafickou úpravou. Zabezpečujú všetky podklady na vytvorenie zmlúv s autormi a prísun nových príspevkov podľa svojich možností. Na návrh šéfredaktora ich do funkcie vymenúva alebo z funkcie odvoláva správna rada.

c) Vedúci redaktor vydania
Pomáha šéfredaktorovi pri zostavovaní obsahu časopisu a dohliada na kompletizovanie príspevkov do definitívnej grafickej podoby. Pred zostavovaním každého čísla ho s jeho súhlasom ustanoví šéfredaktor spomedzi redaktorov.

d) Jazykový redaktor
Zabezpečuje jazykovú kontrolu textov po redaktorskej a grafickej úprave. Zodpovedá za celkovú a konečnú jazykovú úpravu časopisu. Na návrh šéfredaktora ho do funkcie vymenúva alebo z funkcie odvoláva správna rada.

e) Tajomník redakcie
Zabezpečuje administratívny chod redakcie. Eviduje príspevky od autorov a vybavuje korešpondenciu. Na návrh šéfredaktora ho do funkcie vymenúva alebo z funkcie odvoláva správna rada.

f) Grafický technik
Zabezpečuje spracovanie príspevkov do definitívnej grafickej podoby. Na návrh šéfredaktora ho do funkcie vymenúva alebo z funkcie odvoláva správna rada.

g) Odborná spolupráca
Sú to členovia redakcie, ktorí sa nepodieľajú na jej pravidelnom chode, ale vzhľadom na ich skúsenosti jej pomáhajú v práci. Na návrh šéfredaktora ich do funkcie ustanovuje alebo z funkcie odvoláva správna rada.

h) Spolupráca na čísle
Sú to externí spolupracovníci redakcie, ktorí sa nepodieľajú na jej pravidelnom chode, ale prispeli k vzniku konkrétneho čísla časopisu. Pri zostavovaní každého čísla ich schvaľuje šéfredaktor.

Článok 7

Autori príspevkov

Časopis História spolupracuje s odborníkmi zo slovenských a zahraničných pracovísk zaoberajúcimi sa históriou a príbuznými vednými odbormi, ale aj s pracovníkmi iných odborov, ktorí na uverejnenie ponúknu problematiku spracovanú v historickom kontexte. Príspevky zahraničných autorov sa prekladajú do slovenského jazyka.

Nevyžiadané rukopisy sa autorom nevracajú. Každý autor má právo článok autorizovať. Ak sa pri autorizovaní nenájde zhoda medzi autorom a redaktorom, vo vyššej inštancii so šéfredaktorom, môže ktorákoľvek strana odstúpiť od uverejnenia článku. Časopis História má právo rozviazať spoluprácu, ak mu autor predložil na uverejnenie článok ponúknutý aj inému periodiku, alebo ak sa pri vypracovaní článku dopustil nekorektných postupov, napríklad plagiátorstva.

Článok 8

Honorovanie

Výšku odmien za redakčnú prácu a autorské honoráre určuje interný sadzobník. Sumy môže šéfredaktor zvýšiť podľa náročnosti spracovania článku alebo podľa výnimočnej kvality práce, pričom pri tomto rozhodnutí musí zohľadniť celkový stav finančných prostriedkov, aby sa neohrozilo vydávanie časopisu. Výšku odmien a honorárov môže šéfredaktor znížiť v prípade porušenia pravidiel alebo v prípade takého konania, ktoré by výrazne narušilo činnosť redakcie.

Článok 9

Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2007. Zmeny sa môžu uskutočniť len so súhlasom správnej rad

Schválené správnou radou v Bratislave 14. decembra 2006.

PhDr. Slavomír Michálek, CSc.,
riaditeľ Historického ústavu SAV

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.,
predseda Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.,
štatutárny zástupca Spoločnosti Pro Historia


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Optimalizované pre IE 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.

COPYRIGHT © 2000 - 2018 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.