História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

POKYNY PRE AUTOROV

HISTÓRIA vychádza šesťkrát do roka. Uverejňuje výhradne články, ktoré sú výsledkom vlastnej bádateľskej činnosti autora. Príspevky redakcia predloží na posúdenie recenzentom. O ich prijatí alebo neprijatí autorov upovedomíme. Autori poskytujú svoje rukopisy exkluzívne HISTÓRII a pred ukončením recenzného konania ich neuverejnia v iných časopisoch. Rukopisy sa nevracajú. Prijatím rukopisu na uverejnenie autor zároveň vyslovuje súhlas s uverejnením textu v elektronickej podobe.

Príspevky do HISTÓRIE odovzdávajte, resp. posielajte na adresu redakcie (historiarevue@gmail.com) v elektronickej forme v textovom editore Word pod operačným systémom Windows. Rozsah štúdií by sa mal pohybovať v rozmedzí 6 – 12 strán.

K štúdii je potrebné pripojiť:

 • krátky abstrakt (6 – 10 riadkov) v slovenčine i v angličtine (nie je podmienkou);
 • poznámky pod čiarou (v primeranom rozsahu vzhľadom na zameranie časopisu);
 • odkazy na literatúru sa uvádzajú v poznámkach pod čiarou;
 • cca 2 obrázky na vytlačenú stranu v súlade s autorskými právami (prípadne tipy na obrázky;
 • krátky medailónik (meno, priezvisko, rok narodenia, absolvovanie školy, zamestnanie, zameranie výskumu, prípadne publikačné výstupy);
 • autor môže na dokreslenie textu využiť „slovné ilustrácie“ - text vo farebných rámčekoch - napr. dlhší citát;

Vzhľadom na platnosť STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy – je potrebné rešpektovať jej zásady. Niektoré interpunkčné znamienka sa však v odkazoch používajú odlišne od pravidiel slovenského pravopisu aj od uvedenej normy vzhľadom na špecifiká citovania v HISTÓRII.

Pre uľahčenie citovania uvádzame niektoré vzory:

Odkaz na monografiu (1 – 3 autori):

1KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa, 1991, s. 56. ISBN.
2PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava: Veda, 1997, 311 s. ISBN.
Pozn.: dve alebo tri mená sa navzájom oddeľujú pomlčkou s medzerami po oboch stranách pomlčky.

Odkaz na monografiu (viac ako 3 autori):

3HOLEC, Roman et al. Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva: Víťazstvá a prehry. Bratislava: Družstevná únia SR, 1995, s. 201-202. ISBN.
Pozn.: čísla strán v rozpätí strán sa uvádzajú so spojovníkom.

Odkaz na zborník ako celok:

4BYSTRICKÝ, Valerián (ed.). Slovensko v politickom systéme Československa: Materiály z vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991. Bratislava: Historický ústav SAV, 1992, 99 s. ISBN.
Pozn.: Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste.
Pozn.: Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedecký redaktori, editori, prekladatelia...) sa uvádzajú za názvom.
5Slovenská veda: zborník zo 14. medzinárodnej konferencie. Ed. Elena Nedorostová. Bratislava: Veda, 2001, 248 s. ISBN.

Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci:

6MICHÁLEK, Slavomír. Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939 – 1945. In PEKNÍK, Miroslav (ed.). Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava: Veda, 2002, s. 301-317. ISBN.

Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku:

7KOVÁČ, Dušan. Popoluška slovenskej historiografie – vlastné dejiny. In Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 2, s. 233-244. ISBN.

Odkaz na už uvedený prameň:

8KAMENEC, ref. 1, s. 37.
V prípade, že v jednej poznámke sú uvedené dva pramene toho istého autora, v ďalších poznámkach uvádzame aj prvé slová názvu prameňa:
9KAMENEC, Po stopách, ref. 1, s. 12.

Odkaz na elektronický zdroj:

10KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elekronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000 – 2001 [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136-139. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf>.
Povinný je aj údaj o dátume citovania: [cit. 2001-04-10].

Všeobecné poznámky:

 • Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo uvádzame: b. m., b. r., b. v.
 • V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá k príslušnému miestu vydania: Praha: Argo; Bratislava: Concordia, 1999.
 • Ak je viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou a medzerou: Bratislava; Martin: Osveta, 1956.
 • Údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa. Preklad názvu sa môže pripojiť v hranatých zátvorkách.
 • Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné uvádzať okrem strán aj číslo.
 • Odkaz na archívny prameň: Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Povereníctvo informácií a osvety (ďalej PIO), kartón (ďalej k.), č. j. 785.

Adresa redakcie:

HISTÓRIA
Hraničná 73
821 05 Bratislava
IČO vydavateľa: 50 225 065
Tel.: 0908 870 871
E-mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.historiarevue.sk


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.