História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Miriam HLAVAČKOVÁ

Miriam HLAVAČKOVÁ: „...z jeho milosti sa stalo, že si sa narodil kráľom“. Zbožnosť na stredovekých hradoch.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 4/2018

HLAVAČKOVÁ, Miriam. „...z jeho milosti sa stalo, že si sa narodil kráľom“. Zbožnosť na stredovekých hradoch. Historia, 2018, 17, 4, s. 12-21.

Každodenný život stredovekého človeka ovplyvňoval liturgický čas, v ktorom sa striedali cirkevné sviatky so všednými dňami. Povinnosť zúčastniť sa bohoslužieb platila rovnako pre obyvateľov žijúcich v podhradí ako aj pre hradných pánov. Keďže stredoveké hrady sa väčšinou stavali na ťažko prístupných miestach, z ktorých bolo náročné dochádzať do najbližšieho kostola, disponovali vlastnou kaplnkou. Tá bola zároveň symbolom prestíže majiteľa a v hradnom komplexe patrila k umelecky najreprezentatívnejším objektom. Osobná zbožnosť panovníkov a šľachticov sa prejavovala tiež v uctievaní individuálnych patrónov a dynastických svätcov, v účasti na procesiách a púťach, prostredníctvom podpory sakrálnych stavieb a donácií kláštorom, ako aj v zbieraní a verejnom vystavovaní relikvií.

Kľúčové slová: stredovek, Uhorsko, hradná kaplnka, zbožnosť, relikvie

Miriam Hlavačková / „...z jeho milosti sa stalo, že si sa narodil kráľom“. Zbožnosť na stredovekých hradoch

HLAVAČKOVÁ, Miriam. “... by the grace of God thou wast born to be a king”. Piety in medieval castles). Historia, 2018, 17, 4, pp. 12-21.

The everyday life of the medieval person was influenced by the liturgical time, in which church feast days alternated with ordinary days. The duty to attend church services applied both to the lords of castles and to the ordinary people in the settlements outside the castle walls. Since medieval castles were built on rather inaccessible sites, from which it was difficult to reach the nearest church, they had their own chapels. The castle chapel was also a symbol of the prestige of the owner and so was one of the artistically most impressive buildings in the castle. The personal piety of monarchs and noblemen was also expressed in the veneration of individual patrons and dynastic saints, as well as participation in processions and pilgrimages, which were associated with support for sacred buildings and monasteries, the collection and public exhibition of relics.

Key words: Middle Ages, Kingdom of Hungary, Castle chapel, Piety, Relics

Popiska k obrázku:
Obr. Sv. Alžbeta Uhorská (Durínska) kúpe chorého
Zdroj: scéna z hlavného oltára Dómu svätej Alžbety v Košiciach, 2. polovica 15. storočia
Licencia: Public Domain - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/StElisabethKo%C5%A1iceAltar.JPG


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.