História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Pavol IČO: Národné povedomie Slovákov. Regionálny a celoslovenský rozmer fenoménu.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 3/2018

IČO, Pavol. Národné povedomie Slovákov. Regionálny a celoslovenský rozmer fenoménu. História, 2018, 17, 3, s. 36-40.

Predmetom príspevku je vývin národného povedomia Slovákov od stredovekých čias po začiatok 20. storočia. Skúmanie slovenských dejín privádza autora textu k záveru, že národné povedomie Slovákov sa síce na regionálnej úrovni rozvíjalo azda už od čias odboja Nitriancov voči staromaďarským kmeňom v 10. storočí, avšak širší, celoslovenský rozmer dosiahlo až v sedemnástom storočí. Avšak aj v neskoršom období bola úroveň národného povedomia majoritných obyvateľov Slovenska nízka, čo zároveň vysvetľuje nesvornosť a nevraživosť medzi Slovákmi.

Kľúčové slová: národ, národné povedomie, Slováci, Veľká Morava, Uhorsko

Pavol Ičo / Národné povedomie Slovákov. Regionálny a celoslovenský rozmer fenoménu.

IČO, Pavol. Slovak national consciousness. The regional and national dimensions of the phenomenon. História, 2018, 17, 3, pp. 36-40.

The article is about the development of Slovak national consciousness from the Middle Ages to the beginning of the 20th century. Research on Slovak history leads the author to the conclusion that Slovak national consciousness on the region level may have developed from the time of the struggle of the people of the Nitra region against the Old Magyar tribes in the 10th century, but it extended to the whole of Slovakia only in the 17th century. However, the level of national consciousness of most inhabitants of Slovakia remained low, which explains the hostility and lack of harmony between Slovaks.

Key words: Nation. National consciousness. Slovaks. Great Moravia. Kingdom of Hungary.

Popiska k obrázku:
Obr. Palatín Juraj VII. Turzo v rakve, Oravský hrad
Zdroj: Getty Images / DeAgostini


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.