História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Uršula Ambrušová: Úcta k histórii. Východoslovenské múzeum v Košiciach má 145 rokov.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 5/2017

Uršula Ambrušová: Úcta k histórii. Východoslovenské múzeum v Košiciach má 145 rokov. História, 2017, 16, 5, s. 44-48.

Príspevok popisuje vznik druhého najstaršieho a najvýznamnejšieho múzea na Slovensku. Sleduje najmä začiatky Hornouhorského muzeálneho spolku v Košiciach, kultúrnej inštitúcie ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj Košíc na konci 19. storočia a v základných rysoch sa venuje múzeu počas 145 ročnej existencie. Dôraz kladie na významnejšie medzníky v dejinách múzea ako získavanie, rozdelenie zbierok, vznik fondov, zmeny v sídlach a názvoch až po súčasnosť.

Kľúčové slová: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Hornouhorský muzeálny spolok, Imrich Henszlmann, bratia Klimkovicsovci, Viktor Myszkovský

Uršula Ambrušová: Úcta k histórii. Východoslovenské múzeum v Košiciach má 145 rokov.

Uršula Ambrušová: Honouring history. The East Slovakia Museum in Košice has existed for 145 years. In História, 2017, 16, 5, pp. 44-48.

The article describes the origin of the second oldest and second most important museum in Slovakia. It traces especially the beginnings of the Upper Hungary Museum Society in Košice, a cultural institution that significantly contributed to the development of Košice at the end of the 19th century, and the main features of the museum during its 145 years of existence. Emphasis is placed on the more important milestones in the history of the museum, including the acquisition and division of collections, origin of sections, changes in name and location up to the present day.

Key words: East Slovakia Museum (Východoslovenské múzeum) in Košice, Upper Hungary Museum Society, Imrich Henszlmann, Klimkovics brothers, Viktor Myszkovský


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.