História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Kristína Kevanová: Balkán – nástroj na ovládnutie Európy. Aprílová vojna.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 3/2017

Kristína Kevanová: Balkán – nástroj na ovládnutie Európy. Aprílová vojna. História, 2017, 16, 2, s. 23-28.

Práca opisuje úzko ohraničené historické obdobie Balkánskeho polostrova od vojenského prevratu 27. marca 1941 až po kapituláciu Kráľovskej Juhoslávie vo vojne so silami Osy a to v súvislostiach súvisiacimi s odstredivými silami a nacionalizmom vo vnútri Juhoslávie; mocenskými a územnými cieľmi štátov akými boli Nemecko, Taliansko, Bulharsko, Maďarsko. Úvod hovorí o udalostiach predchádzajúcich vojenskému prevratu a vzťahu mocností akými boli Nemecko a Veľká Británia k územiu Kráľovskej Juhoslávie. Záverom práce je zasadenie vzťahu Nemecka a Srbska ( Kráľovskej Juhoslávie) do kontextu medzinárodných vzťahov.

Kľúčové slová: vojenský prevrat, generál Dušan Simović, geopolitický záujem, agresia, Nemecko, vojna, kapitulácia Kráľovskej Juhoslávie

Kristína Kevanová: Balkán – nástroj na ovládnutie Európy. Aprílová vojna.

Kristína Kevanová: The Balkans – an Instrument for Controlling Europe. The April War. In História, 2017, 16, 3, pp. 23-28.

This dissertation talks about the historical period of the Balkan peninsula from the start of the war on 27 March 1941 until the capitulation of the Kingdom of Yugoslavia in the conflict with the Axis. These conflicts are related to power and nationalism in the centre of Yugoslavia and the power and territorial goals of certain states such as Germany, Italy, Bulgaria and Hungary. The preface talks about the preceding events of a military coup and the relationship of superpowers such as Germany and Great Britain with the region of Yugoslavia. The end of the thesis illustrates the relationship of Germany and Serbia or the Kingdom of Yugoslavia in the context of international relationships.

Key words: Military coup, General Dusan Simovic, Geopolitical interest, Aggression, Germany, war, Capitulation of the Kingdom of Yugoslavia


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.