História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Barbora Buzássyová: Rudyard Kipling a jeho „civilizačná“ misia. Obdobie vrcholiaceho britského imperializmu.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 3/2017

Barbora Buzássyová: Rudyard Kipling a jeho „civilizačná“ misia. Obdobie vrcholiaceho britského imperializmu. História, 2017, 16, 2, s. 29-34.

Článok sa zaoberá konceptom takzvanej „civilizačnej“ misie, ktorá zaujala stabilné miesto v proimperialistickej propagande 18. a 19. storočia. Základ tohto rozsiahleho mýtu sa opieral o zobrazenie klasických imperiálnych konfliktov ako o „morálnych križiackych výpravách“, ktorých cieľom bolo priniesť civilizáciu, kultúru a pokrok „zaostalým“ (barbarskym) národom. Úspech konštrukcie „civilizácia proti barbarizmu“ podporili viaceré intelektuálne hnutia vrátane rasových teórií a sociálneho darwinizmu, ktoré v týchto časoch získavali na popularite a vládnuce elity ich neváhali využiť. Báseň Rudyarda Kiplinga Bremeno bieleho muža publikovaná v roku 1899 sa môže považovať za literárne schválenie oficiálnej imperialistickej politiky. Kipling sa snaží povzbudiť „bieleho muža“, aby sa zapojil do „divokých vojen mieru“, ktoré mali priniesť „požehnanie civilizácie“ každému, kto nebol biely a taktiež nebol (zatiaľ) kresťanom. Kiplingove slová boli glorifikované a využívali ich nielen britskí, ale aj americkí politickí predstavitelia, menovite prezidenti William McKinley a neskôr Theodor Roosevelt. Skutočnosť, že „požehnanie civilizácie“ v skutočnosti znamenalo vykorisťovanie menej šťastných ľudí a krajín, bolo prehliadané a niekedy dokonca odmietané.

Kľúčové slová: „Bremeno bieleho muža“, imperialistická propaganda, civilizačná misia, imperiálna expanzia, filipínsko-americká vojna

Barbora Buzássyová: Rudyard Kipling a jeho „civilizačná“ misia. Obdobie vrcholiaceho britského imperializmu.

Barbora Buzássyová: Rudyard Kipling and his “Civilizing” Mission. The Period of the Peak of British Imperialism.  In História, 2017, 16, 3, pp. 29-34.

The article deals with the concept of the so-called “civilizing“ mission that took a stable place in the pro-imperialist propaganda of the 18th and 19th century. The basis of this widespread myth revolved around the portrayal of classic imperial conflicts as „moral crusades“, with the aim of bringing civilization, culture and progress to the “backward“ (barbaric) nations. The success of the “Civilization against barbarism“ construct was promoted by several intellectual movements, including racial theories and social Darwinism, that were increasing in popularity in those times and ruling elites did not hesitate to take advantage of them. Rudyard Kipling’s poem “The White Man’s Burden“ published in 1899 might be considered a literary endorsement of the official imperialist policy. In the poem’s famous lines, Kipling tries to encourage “The White Man“ to engage in “savage wars of peace“ that were supposed to bring the “blessings of civilization“ to everyone who was non-white and not (yet) Christian. Kipling's words were glorified and widely utilized not only by The British, but also by American political representatives, namely the presidents William McKinley and later Theodore Roosevelt. The fact that the “blessings of civilization“ in reality meant exploitation of less fortunate peoples and lands was overlooked, and sometimes even went unrecognized.

Key words: “The White Man's Burden“, Imperialist propaganda, Civilizing mission, Imperial expansion, Philippine-American war


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.