História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Ján Steinhübel: Stred slovanského kmeňa. Sakrálny a profánny.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 1/2017

STEINHÜBEL, Ján. Stred slovanského kmeňa. Sakrálny a profánny. In História, 2017, 15, 1, s. 4-12.

Slovanské i neslovanské kmene mali vo veľkej úcte dominantný vrch opradený mýtom, ktorý sa vypínal nad ich krajinou. Bol to mýtický stred kmeňa, miesto pohanských slávností. Silnejúci kresťanský štát tam vybudoval kláštor alebo aspoň kostol. Tým prekryl starý pohanský kult novým, kresťanským, pričom nadviazal na posvätnú a zjednocujúcu tradíciu kmeňa a zároveň potlačil jej pohanský obsah. Spoločným politickým a náboženským stredom boli Kyjevská hora v Kyjeve, Lechov vrch v Hniezdne a kopec Wawel v Krakove. Kmeňové stredy boli niekedy na dvoch odlišných miestach, no blízko seba, napríklad hrad Nitra a hora Zobor, hrad Morava (v Mikulčiciach) a predpokladané kultové miesto v polohe „Klašteřisko“, hrad Bréna a Triglavov kopec, Novgorod a návršie Peryň. Niekedy však boli od seba vzdialené – napríklad hrad Praha (predtým Levý Hradec) a hora Říp, hrad Vratislav a Sliezska hora (Ślęźa).

Kľúčové slová: Kyjevská hora, Novgorod, Peryň, Krakov, Hniezdno, Lechov vrch, Bréna, Sliezska hora, Praha, Říp, Krnský hrad, Gospa Sveta, hrad Morava, Nitra, Zobor, svätý Eliáš

Ján Steinhübel: Stred slovanského kmeňa

STEINHÜBEL, Ján. The centre of the Slavonic tribe. The sacred and the profane. In História, 2017, 15, 1, pp. 4-12.

Slavonic and non-Slavonic tribes greatly venerated dominant hills, which loomed over the landscape and were surrounded by myth. Such a hill was the centre of the tribe, the location for pagan celebrations. A strengthening Christian state would build a monastery or at least a church there, so that the old pagan cult was overlain by new Christian practices. These connected with the sacred and unifying tradition of the tribe, while suppressing its pagan content. Kiev hill in Kiev, Lech’s hill at Gniezno and Wawel hill at Kraków were both political and religious centres. Tribal centres were sometimes in two different but neighbouring places, for example, Nitra Castle and Zobor mountain, Morava Castle (at Mikulčice) and the supposed cult centre at “Klašteřisko”, Bréna Castle and Triglav mountain, Novgorod and Peryň hill. Sometimes they were distant from each other, as in the cases of Prague Castle (earlier Levý Hradec) and Říp hill or Wrocław Castle and Ślęźa hill.

Key words: Kiev hill, Novgorod, Peryň, Kraków, Gniezno, Lech’s hill, Bréna, Ślęźa hill, Prague, Říp, Krnský Castle, Gospa Sveta, Morava Castle, Nitra, Zobor, svätý Eliáš


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

Obr Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Vasnetsov_Bapt_Vladimir.jpg


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.