História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Vojtech Dangl: Prehraté víťazstvo. Diplomatické snaženia a politické výsledky prusko-rakúsko-talianskej vojny.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 1/2017

DANGL, Vojtech. Prehraté víťazstvo. Diplomatické snaženia a politické výsledky prusko-rakúsko-talianskej vojny. In História, 2017, 15, 1, s. 13-19.

Rok 1866 sa do vojenských dejín Habsburskej monarchie, napriek víťazstvu na súši v severnom Taliansku a porážke talianskej flotily v námornej bitke na Jadranskom mori, zapísal tragickým spôsobom. Vojenské úspechy rakúskej armády v Taliansku nemali zásadnejší vplyv na diplomatické snaženia a politické výsledky vojny. Tie boli diktované rezultátmi vyplývajúcimi z vojny s Pruskom. Mierové rokovania prebiehajúce v Mikulove boli spečatené 23. augusta Pražským mierom. Rakúsko postúpilo talianskemu kráľovstvu Benátsko, muselo zaplatiť vojnovú náhradu Prusku, ktoré získalo Šlezvicko-Holšteinsko. Najťažšie vo Viedni niesli to, že Rakúsko muselo súhlasiť so zrušením Nemeckého spolku a s vytvorením Severonemeckého spolku pod Pruským vedením. Sen Habsburgovcov o veľkej nemeckej ríši pod ich tútorstvom sa navždy rozplynul. V samotnej monarchii sa urýchlili štátoprávne zmeny vo forme rakúsko-uhorského vyrovnania roku 1867.

Kľúčové slová: bitka pri Custozze; bitka pri Vise (Lissa); arcivojvoda Albrecht; Alfonso La Marmora; Wilhelm Tagetthof; Carl Persano; Pražský mier; prusko-rakúska vojna; Nemecký spolok; Severonemecký spolok; Prusko.

Vojtech Dangl: Prehraté víťazstvo

DANGL, Vojtech. A defeated victory. Diplomatic efforts and the political results of the Prussian – Austrian – Italian War. In História, 2017, 15, 1, pp. 13-19.

The year 1866 is associated with tragedy in the military history of the Habsburg Monarchy, in spite of victories on land in northern Italy and on the Adriatic Sea against the Italian navy. The military successes of the Austrian army in Italy did not have much influence on diplomatic efforts and the political results of the Prussian – Austrian – Italian War. These were dictated by the results of the war with Prussia. The peace talks in Mikulov were sealed on 23 August by the Peace of Prague. Austria gave up Venetia to the Kingdom of Italy, and it had to pay compensation to Prussia, which gained Schleswig-Holstein. The most difficult thing for Vienna was that Austria had to agree to the dissolution of the German Confederation and the creation of the North German Confederation under Prussian leadership. The Habsburg dream of a greater German empire under their leadership was permanently dissolved. Within the Monarchy, constitutional changes in the form of the Austro-Hungarian Ausgleich of 1867, were speeded up.

Key words: Battle of Custozza; Battle of Lissa; Archduke Albrecht; Alfonso La Marmora; Wilhelm Tagetthof; Carl Persano; Peace of Prague; Prussian – Austrian War; German Confederation; North German Confederation; Prussia.


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

Obr. Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Famiglia_La_Marmora.jpg


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.