História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Avíza

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 4/2008

PUTOVANIE DEJINAMI

Králi z Božej milosti
Premeny symbolických aktov nástupníctva vo Franskej ríši
Pavol Hudáček

Prv ako bol Karolovcom prisúdený kráľovský titul vo Franskom kráľovstve, členovia rodu zastávali významné miesto na merovejovskom dvore, kde ako majordómovia plnili výkonno-správnu funkciu. Vďaka tomuto titulu začali postupne získavať čoraz väčší vplyv na kráľovskom dvore, čoho sprievodným javom bolo pozvoľné oslabovanie pozície franského panovníka z rodu Merovejovcov. Práve za vlády merovejovského kráľa Chlotara II. (633/634 - 657) získali významný politický vplyv prví dvaja známi predstavitelia rodu Arnulfovcov a Pipinovcov Arnulf († 640), biskup z Mét, a Pipin I. Starší (624/625 - 639). Prepojením týchto dvoch rodov vznikol jeden, ale o to významnejší rod Karolovcov. Toto dynastické meno je prvýkrát doložené od polovice 10. storočia u Sasa Widukinda z Corvey a u západného Franka Richera z Remeša (Reims). Z neho neskôr pochádzali významní panovníci a cisári.


V službách kráľovských detí
Dojky arpádovských princov a princezien
Attila Zsoldos

Ak sa v kráľovskej rodine narodilo dieťa, bola to veľká udalosť. Posla dobrej správy neminula štedrá odmena šťastného otca. Napríklad pri príchode neskoršieho kráľa Ladislava IV. (1272 - 1290) na svet roku 1262 posla tejto zvesti, pre krajinu takej dôležitej, obdaroval majetkami tak otec novorodenca, neskorší kráľ Štefan V. (1270 - 1272), ako aj starý otec Belo IV. (1235 - 1270). Nemožno pochybovať o úprimnej radosti rodičov, hoci v prípade kráľovských rodov sa miešali prirodzené ľudské city s politickými kalkuláciami. Ak bol totiž novorodenec chlapec, posilňoval šance dynastie na prežitie, ak sa narodila dcéra, jej neskorší vydaj otváral nové možnosti pre zahraničnú politiku. Na to, aby sa dynastické nádeje naplnili, bolo treba postarať sa o výchovu dieťaťa.


Súperenie cechov na Spiši
Boj o zákazníka na začiatku novoveku
Miriam Lengová

Dejiny cechov a trhu boli vzájomne prepojené. Rozvoj cechov závisel od obchodných podmienok, rozvoja trhu, umiestnenia remeselníckych výrobkov na trhu a ich trhových cien. Na druhej strane cechy mali veľký vplyv na rozmach trhu. Snažili sa ovládať ho vo svoj prospech, zabezpečiac tak slušné živobytie svojim členom, remeselníckym majstrom a ich rodinám. Takáto situácia vládla aj na Spiši. Vzťah medzi cechmi a trhom tu ovplyvňovala i vzájomná hospodárska konkurencia spišských miest. Ležali na križovatke obchodných ciest, vlastnili hospodárske privilégiá, najmä trhové a jarmočné, a boli oslobodené od platenia ciel či tridsiatku (poplatok za vyvážané a dovážané tovary). Rozvoj spišských miest významne ovplyvňoval obchod s Poľskom, platilo to najmä v prípade spišských miest zálohovaných Poľsku (1412 - 1772).


Sedmohradskí uniati
Katolícko-pravoslávna únia a jej dôsledky
Karol Hollý

V rumunskom národnom hnutí v Sedmohradsku v 17. storočí hrali veľmi dôležitú úlohu cirkevné otázky a myšlienka zrovnoprávnenia pravoslávia s katolíckou cirkvou. V spolupráci s katolíckymi silami habsburskej monarchie vznikla uniatská cirkev, ktorá sa však nestretla s jednoznačnou podporou miestneho obyvateľstva. Antagonizmy medzi dvoma rumunskými cirkvami sa utlmili až v 19. storočí, keď sa idea národa stávala nadradenou konfesionálnej identite.


Krotenie opálového vrchu
História ťažby drahokamov v Dubníku
Peter Semrád

Počiatky banského dobývania opálu v Dubníku sú zahalené do nepriehľadného rúcha. Mnohí autori tvrdia, že opál tu ťažili už starí Rimania, no nikto zatiaľ nepodložil svoje tvrdenie dôkazmi. Opierajú sa len o archeologické nálezy z rímskych čias, ktoré sa na územie Šariša mohli dostať v dôsledku výmenného obchodu za vysoko cenený drahokam. Montánnou archeológiou v starých povrchových baniach v Dubníku sa síce doposiaľ nikto nezaoberal, je však otázne, či sa po čulom prospektorskom ruchu, ktorý tu panoval v neskoršom období, niečo zachovalo.


Kam za módou
Z estetického života medzivojnovej Bratislavy
Zuzana Šidlíková

Slovensko po roku 1918 prekonávalo zásadné zmeny v štátnom usporiadaní, rozpadla sa Rakúsko-uhorská monarchia, vznikla nová republika Čechov a Slovákov. Tieto významné okolnosti vstúpili do hospodárstva i kultúry krajiny a tým aj do životného štýlu jej obyvateľov. Bratislava sa stala administratívnym, hospodárskym a kultúrnym centrom. Kým roku 1910 tu tvorili Nemci 41 %, Maďari 40 %, Slováci 14 % obyvateľov, roku 1930 žilo v hlavnom meste Slovenska 48 % Slovákov a Čechov, 26 % Nemcov a 15 % Maďarov. Napriek výraznej zmene pomeru slovenského obyvateľstva mesto naďalej charakterizovala výrazná kozmopolitná atmosféra a jazyková pestrosť obyvateľov.


Hlási sa Slobodný slovenský vysielač
Povstalecký rozhlas v Banskej Bystrici
Jana Odrobiňáková

Slovenské národné povstanie (SNP) sa svojím myšlienkovým odkazom stalo súčasťou boja proti fašizmu, nacistickej okupácii a násiliu. Bolo prvým verejným odmietnutím ľudáckej vlády vojnového slovenského štátu. Dôležitú úlohu vo vedomí obyvateľstva na Slovensku počas SNP bezpochyby zohral Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici.


Masakra v My Lai
Trauma americkej armády vo vietnamskej vojne
Miroslav Sabol

Internetové spravodajské portály priniesli 16. marca 2008 túto správu: "V juhovietnamskej dedine My Lai si dnes viac ako 1 000 ľudí pripomenulo obete masakry, ktorú pred 40 rokmi spáchali americkí vojaci. Na oficiálnej slávnosti sa popri amerických veteránoch vietnamskej vojny zúčastnilo veľa miestnych obyvateľov, ktorí krviprelievanie prežili. Budhistickí mnísi sa v sobotu v My Lai modlili za duše obetí vojnovej masakry."


Odišiel Michal Barnovský...
Rozlúčka s naším kolegom
Ivan Kamenec

V posledný májový deň tohto roka po krátkej, no o to zákernejšej ťažkej chorobe zomrel PhDr. Michal Barnovský, DrSc. Za týmto strohým faktom sa skrýva nielen prirodzená ľudská bolesť jeho najbližších príbuzných z rozvetvenej rodiny, kolegov a priateľov, ale aj strata pre celú slovenskú historickú obec. Darmo si pri tejto príležitosti pripomíname starú pravdu, že "smrť patrí k životu, ako všetko ostatné"...


ČLOVEK A DOBA

Zabudnutý Uhorský Cicero
Životné osudy vzdelanca Daniela Hajnóczyho
Eva Kowalská - Karol Kantek

Barok vrcholiaci v polovici 18. storočia nebol skúpy na ozdobné epitetá, ktorými si ľudia uctievali svojich súčasníkov vynikajúcich v niektorej oblasti nad obvyklý priemer. Mateja Bela nazývali Veľká ozdoba Uhorska, jeho menej známy súčasník a priateľ Daniel Hajnóczy získal čestný titul Uhorský Cicero. Kto bol tento muž, ktorého meno evokuje príbuzenský vzťah so slávnym a tragicky zosnulým modranským rodákom a uhorským jakobínom Jozefom Hajnóczym?


Prípad Winckelmann
Životné osudy a okolnosti vraždy slávneho archeológa
Michal Habaj

Johann Joachim Winckelmann sa 10. apríla 1768 v spoločnosti sochára a obchodníka so starožitnosťami Bartolomea Cavaceppiho vybral na cestu z Ríma do svojej vlasti. Roku 1755 odišiel zo Saska ako chudobný knihovník, naspäť sa však vracal ako jeden z najvýznamnejších vedcov a najznámejších i najslávnejších ľudí v Európe.


Slovenčina moja
Čistota jazyka ako rodinná tradícia
Miloš Vančo - Ružena Jamrichová

V rodine slovenského národniara, popredného člena Slovenskej národnej strany, advokáta a aktívneho člena Matice slovenskej Miloša Vanča (1884 - 1969) sa veľmi starostlivo pestovala slovenčina. Redigovaniu a úprave textov sa naučila aj mladšia z jeho dvoch dcér Ružena Jamrichová (nar. 1918), v súčasnosti popredná slovenská prekladateľka a autorka niekoľkých spomienkových prác. Vančovci mali v sebe veľký zápal pre národné veci, pričom za potrebné považovali kultivovať jazyk. Keďže otec aj dcéra patria medzi ľudí činu, svoje rázne apeli na dodržiavanie čistoty slovenčiny, ako aj protesty proti jej przneniu, ktoré zaznievalo a zaznieva v ich okolí, ale najmä z médií adresovali verejnosti, o čom svedčia nasledujúce dva texty. Prvý s názvom Verba prohibita napísal Miloš Vančo v 60. rokoch 20. storočia, druhý Cibri si jazyk Ružena Jamrichová pred niekoľkými týždňami. Sú príkladom toho, ako sa v slovenskej národne orientovanej rodine dedil vzťah k čistote jazyka, a zároveň podnecujú zmyslieť sa, ako je to vlastne s našou dnešnou slovenčinou a jej prznením.


HISTORICKÉ SERIÁLY

Honba za dokonalosťou
Líčidlá a starostlivosť o zovňajšok v dejinách
Zuzana Hudeková

Každá doba má svoj ideál krásy, pre ktorý sú ľudia ochotní trpieť, podstupovať neuveriteľné procedúry a niekedy sa celý život trápiť. Akokoľvek sa snažíme ignorovať módne novinky, nikdy sa nám to úplne nedarí, pretože či chceme, alebo nie, vzhľad tvorí značnú časť celkového dojmu, ktorý zanechávame v druhých. Táto skutočnosť je stará ako ľudstvo samo - dokonalosť a krása boli prejavom postavenia a moci. Archeologické nálezy dokazujú, že líčidlá, oleje, parfumy či parochne patria k našej výbave od čias staroveku.


Slovanská mytológia 4
Bohovia východných Slovanov 2
Tatiana Podolinská

V minulom čísle Histórie (3/2008) sme sa venovali mužským božstvám oficiálneho štátneho panteónu v Kyjeve, tzv. Vladimírovho panteónu, tak ako ho roku 980 opísal Nestor v Povesti vremennych let. Okrem mužských božstiev - Perúna, Dažboga, Chorsa, Striboga a Simargla - sa tu ako jediné ženské božstvo spomína bohyňa Mokoš.


NÁZORY A POLEMIKY

Transkripcia uhorských rodových mien - slovenský komplex?
K problému deformovania histórie
Gábor Hushegyi

Revue o dejinách spoločnosti História prostredníctvom svojej jazykovej redaktorky zasiahla do môjho autorského textu (Úvodník, 3/2008) spôsobom, ktorý ma podnietil zamyslieť sa nad problematikou slovenskej transkripcie uhorských a maďarských rodových mien. Priznám sa, bolo pre mňa nemilé prekvapenie čítať vo vlastnom texte mená maďarských osobností v tvare, ktorý nikdy osobne nepoužívali. Veď osoby s menom Ľudovít Košut, František Sečéni a Ján Esterházi neexistovali, naopak, kultúrny svet eviduje politika Lajosa Kossutha, zakladateľa štátnej knižnice Ferenca Széchényiho, naše dejiny zas politika medzivojnového a vojnového Slovenska Jánosa Esterházyho.


HISTORICKÝ BEDEKER

Španielska stopa v USA
Po pamiatkach texaského San Antonia
Peter Wolf

Texaské mesto San Antonio založili Španieli začiatkom 18. storočia počas súperenia o územie dnešného juhozápadu USA s Francúzmi. Súčasťou tejto miliónovej metropoly je aj budova misie Alamo, ktorá sa stala v roku 1836 symbolom boja za nezávislosť Texasu od Mexika.

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.