História Revue

1 /  2 0 0 2
Január/Február

2. ročník

TIRÁŽ ||ARCHÍV || OBJEDNÁVKA || WAP

  R E V U E   O   D E J I N Á C H   S P O L O Č N O S T I                    ISSN 1335-8316

Internetovú podobu časopisu zabezpečuje:

AKRONET (Prešov), A-ZET (Bratislava)

E-mail: huvseg@klemens.savba.sk
Web: www.historiarevue.sk
Wap: wap.historiarevue.sk
Icq: 44540186

Optimalizované pre IE 5.0
Best 1026x768, 17" Monitor

WWW, WAP, ISP, E-BIZNIS do 24 hodín!   Ak máte záujem o reklamu na tejto stránke - volajte, píšte!

Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za e-mailové odkazy a objednávky predplatného!

O B S A H

Príhovor / Vladimír Segeš
Na počiatku bolo slovo / Peter Bystrický
Zlatá bula kráľa bez lesku / Vladimír Segeš
Laické rytierske rády a ich insígnie / Igor Graus
Povstanie Štefana Bočkaja / Ivan Mrva
Európa medzi Metternichom a Bismarckom / Jarmila Boboková
Hodžova misia v Budapešti / Alena Bartlová
Neofundamentalizmus v islamskom svete / Gabriel Pirický
Príloha
Povojnový štít západnej demokracie / Pavol Petruf
Integrácia v bipolárnom svete / Edita Ivaničková
Z politickej galérie: Ernst Bevin, Ludwig Erhard, Jean Monet, Robert Schuman
Na slovíčko s Dr. Dietmarom Albrechtom
Minireferendum na Gymnáziu Metodova v Bratislave
Rozhovor s Jurajom Alnerom
Anketa
Človek a doba
Pavol Pálfi – „zabudnutý“ politik / Anna Fundárková
Potomkovia legendárneho Mórica Beňovského / Júlia Hautová
Martin Kvetko doma a v exile / Jozef Žatkuliak
Keď sa trasie zem / Jaroslava Roguľová
Reportáž
Moskva po rokoch / Daniela Kodajová
Rozhovor s Oľgou Danglovou
Drobničky
Epizóda
Márny nátlak Hitlera na Franca / Branislav Chovan
Dokumenty a pramene
Retušovaná minulosť / Jaroslava Roguľová
Z knižných pultov
Klenotnica slov Sypať si popol na hlavu
Fórum učiteľa / čitateľa
Obsah 1. ročníka časopisu História
Poklady pod značkou UNESCO
L’Anse-aux-Meadows alebo prví Európania v Amerike / Margaréta Musilová, Miroslav Musil 

Reklama  Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!  Reklama