História Revue

[Úvod] [Tiráž] [Archív] [Objednávka] [Inzercia]


PRÍHOVOR

späť na úvodnú stranu


Milí čitatelia,

s novým časopisom História - revue o dejinách spoločnosti sme vstúpili do nového tisícročia s cieľom robiť vedecko-popularizačnú činnosť a prácu na profesionálnej úrovni. Systematicky sme sa usilovali naplniť náš hlavný zámer - sprístupniť širokej verejnosti najnovšie vedecké výsledky slovenskej historickej vedy populárno-vedeckou a čitateľsky príťažlivou formou. Ponúkali sme články, ktoré mapovali našu bohatú minulosť zo všetkých stránok zložitého spoločenského života a v širšom kontexte stredoeurópskeho a európskeho vývoja. V čase, keď sa problematika našich dejín postupne stráca zo stránok dennej tlače, chceme zapĺňať túto medzeru, pretože poznanie vlastnej minulosti a dejinného vývoja je nenahraditeľnou súčasťou národného povedomia, národnej hrdosti, ale aj tolerancie, solidarity a vzdelanosti. Vašu pozornosť sme chceli upútať prostredníctvom zaujímavého sprístupnenia rozhodujúcich dejinných udalostí, každodenného života, hodnotenia významných osobností, vykreslením ľudských osudov, ale aj dynamizmom nabitých momentov – tragických i úspešných.

Sledujúc tieto zámery budeme v nasledujúcich troch číslach v prílohe časopisu publikovať články o určujúcich politických prúdoch minulého storočia, ktoré významne ovplyvnili náš život na prahu nového tisícročia; o organizácii bezpečnosti a integračných procesoch v Európe a vo svete. Tieto dve rozhodujúce tendencie, ktoré v druhej polovici minulého storočia vyústili do vzniku Európskej únie a budovania bezpečnosti v rámci NATO, chápeme a chceme podať v celom kontexte dejinného vývoja a ukázať ako a prečo sa zrodili požiadavky na kolektívnu organizáciu bezpečnosti a hospodársku integráciu už v období po prvej svetovej vojne. Pokúsime sa vykresliť zložitý proces hľadania rovnakej bezpečnosti pre všetky národy a štáty, vyzdvihnúť význam medzinárodnej solidarity a pomoci v boji proti agresii ako záruky mierového vývoja na našej planéte.

Milí čitatelia, v mene redakčnej rady, našich autorov a spolupracovníkov Vám prajem príjemné prežitie najkrajších sviatkov roka, mnoho zdravia, elánu, optimizmu a osobných úspechov v novom roku a verím, že aj v budúcnosti si zachováme Vašu priazeň a pozornosť.

späť na úvodnú stranu


PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. - riaditeľ Historického ústavu SAV a predseda redakčnej rady časopisu História

História Revue

[Úvod] [Tiráž] [Archív] [Objednávka] [Inzercia]