História Revue

[Úvod] [Tiráž] [Archív] [Objednávka] [Inzercia]

 

Stredoveké mestá na Slovensku

TEPNY SPOLOČENSKÉHO POKROKU

späť na úvodnú stranu


Najstaršie zachované samostatné kartografické zobrazenie Uhorska, a teda aj Slovenska, pochádza takmer presne z prelomu stredoveku a novoveku. Táto mapa – v odborných kruhoch nazývaná Lazarova mapa (podľa autora, ktorý bol tajomníkom ostrihomského arcibiskupa) – bola vydaná roku 1528 v nemeckom Ingolstadte pod názvom Tabula Hungariae. Lazarova mapa je svedectvom toho, že územie dnešného Slovenska patrilo k najurbanizovanejšej časti Uhorského kráľovstva, bolo jeho dôležitou hospodárskou a kultúrnou základňou.

Podľa politického a hospodárskeho významu, právneho postavenia a funkcie možno na Lazarovej mape rozlíšiť tieto druhy sídel ležiacich na Slovensku: slobodné kráľovské mestá – 16, mestá – 12, mestečká – 83, dediny s kostolom – 92, dediny bez kostola – 58, hrady – 25, kláštor – 1 a dve sídla, ktoré sa nedajú klasifikovať. Sídelnú sieť Slovenska na mape tvorí spolu 289 sídel, čo je však iba asi 8 % všetkých sídel na

Slovensku koncom stredoveku.

Korene a vývin miest

Mnohé mestá v Európe i Ázii jestvujú nepretržite už od staroveku. Mestá na Slovensku však medzi ne nepatria, všetky totiž vznikli až v stredoveku. Pri zakladaní miest a mestskej siete sledovali uhorskí panovníci dva hlavné ciele: hospodársky a obranný. V prvom prípade išlo o organickú súčasť európskeho vývojového trendu, v druhom prípade o trpkú skúsenosť z pustošivého vpádu Tatárov (Mongolov) roku 1241 – 1242, keď podľa odhadu zahynula priamo či následne (hladom a v dôsledku epidémií) minimálne tretina obyvateľstva Uhorského kráľovstva. Hlavne v Hornom Uhorsku (severnom), čiže zhruba na území dnešného Slovenska, sa od 13. storočia popri relatívne rozvinutej sieti hradov stávali čoraz významnejším činiteľom aglomerácie mestského charakteru.

Proces premeny obcí na mestá sa dynamizoval najmä v oblastiach rudných ložísk, na rušných cestách, vo frekventovaných podhradiach alebo na križovatke ciest. Priaznivé podmienky premeny obce na mestskú formu sa utvárali aj v poľnohospodárskych oblastiach v najvýhodnejšie situovanej obci, ktorá bola prirodzeným strediskom úrodného kraja a často aj správnym centrom hradného panstva s dobrými predpokladmi na výrobu i trh. Poloha a príroda teda do značnej miery určila základný charakter troch typov miest na Slovensku: banských, obchodných (resp. remeselnícko-obchodných) a stredísk poľnohospodárskej výroby.

Významný podiel na vzniku a rozvoji miest v Uhorskom kráľovstve, a teda aj na Slovensku, mali kolonisti zo Západu, najmä z nemeckých krajín. Napokon, všetky stredoveké mestá na Slovensku i v Uhorsku sa riadili buď magdeburským (či inak severonemeckým) alebo norimberským (juhonemeckým či švábskym) mestským právom, resp. ich aplikovanými verziami. Je však nepochybné, že v čase príchodu prisťahovalcov – v dobových prameňoch označovaných hospes čiže hostia – tu už jestvovali sídla, kde bol hospodársky život na vyššej úrovni ako na dedinách, a že hospodársko-spoločenské pomery boli všeobecne na vysokej úrovni. Dobre rozvinutý bol najmä systém trhov.

Právnym podkladom vytvorenia miest boli príslušné donácie. Žiadne mesto však nezískalo mestské práva a výsady jedinou privilegiálnou listinou. Hosťom sa mestské výsady spravidla neudeľovali hneď po ich príchode, ale až s viacročným odstupom. Udelené výsady sa pritom vzťahovali nielen na cudzích kolonistov, ale zväčša aj na domáce pôvodné obyvateľstvo alebo aspoň na jeho časť. Najstaršie mestské privilégiá získali napríklad: Trnava (1238), Starý Tekov (1240), Zvolen a Krupina ešte pred tatárskym vpádom (čiže pred 1241), Spišské Vlachy (1243), Košice (pred 1248), Nitra (1248), Banská Štiavnica (pred 1255), Banská Bystrica (1255), Nemecká Ľupča (1263), Komárno (1265), Kežmarok (1269), Gelnica (pred 1270), Bratislava (1291), Prešov spoločne s Veľkým Šarišom a Sabinovom (1299), spišskí Sasi dostali kolektívne privilégium už roku 1271.

V 14. storočí mestotvorný proces na území Slovenska zosilnel. K už zhruba 30 mestám s udelenými výsadami pribudlo ďalších okolo 60 lokalít, takže koncom 14. storočia možno hovoriť o približne 100 výsadných mestách či mestečkách v právnom zmysle. Mnohé z nich sa však z hospodárskeho hľadiska len neveľmi odlišovali od dedín.

Udelením privilégií mestá získali nielen práva, ale prevzali na seba aj isté záväzky. Bola to najmä povinnosť pravidelne platiť peňažnú daň kráľovi (census), pozemkovú daň (terragium), čo sa vzťahovalo iba na majiteľov nehnuteľností. Povinnosťou banských miest bolo platenie urbury, čiže odvádzanie osminy (pri striebre) alebo desatiny (pri zlate) vyťaženej rudy. Väčšina miest mala povinnosť pohostiť kráľa, resp. zemepána a jeho sprievod pri návšteve mesta. Osobitné ustanovenia výsadných listín sa zaoberali odvádzaním cirkevného desiatku, ktorý patril diecéznemu biskupovi, neraz však tento desiatok poberal miestny farár. Pri plnení záväzkov voči vrchnosti sa všeobecne uplatňovala peňažná renta, teda všetky poplatky sa vyberali v peniazoch. Len v menších mestách s neúplnou samosprávou sa ešte zachovávalo odvádzanie naturálií.

Mestá na uhorský spôsob

Ako výsledok dlhotrvajúceho procesu sa v Uhorsku začiatkom 15. storočia vykryštalizovali dve kategórie miest: menšia skupina vyspelých a zväčša opevnených mestských sídlisk nazývaných civitates a veľký počet miest či mestečiek nazývaných oppida.

Ktorékoľvek rozvíjajúce sa mestské sídlisko mohlo pri dosiahnutí istých podmienok nadobudnúť charakter a postavenie mesta, či presnejšie uznanie za plnoprávne mesto aj bez opevnenia. Kráľ Žigmund (1387 – 1437) však presadzoval, aby mestské hradby boli základným kritériom na plné uznanie sídliska za mesto. Rozvinul tak v mestotvornom procese aspekt budovania pevných hradieb, ktorý už pred ním, avšak z iného hľadiska zakotvil kráľ Ľudovít I. (1342 – 1382). V zákone z roku 1351 sa nariaďovalo, že iba hradbami opevnené mestá (civitates muratae) sú oslobodené od platenia deviatku zemepánovi. V mestotvornom procese v Uhorsku sa teda už od polovice 14. storočia zračí tendencia, ktorú roku 1514 definoval Štefan Verbőci v právnej zbierke uhorského obyčajového šľachtického práva, ktorá sa skrátene nazýva Tripartitum a ktorá slúžila ako právna rukoväť až do roku 1848. Verbőci za mesto považoval ,,mnohorakosť domov a ulíc obklopenú nevyhnutnými hradbami a baštami, ktorá je privilegovaná na dobré a dôstojné nažívanie”.

Z uvedenej definície mesta je zrejmé, že opevnenie bolo nevyhnutným atribútom plnoprávneho mesta. Opevnenie a mestské hradby boli však aj stelesneným zdrojom oprávneného sebavedomia a sebadôvery mešťanov a vôbec všetkých obyvateľov stredovekého mesta. Prstenec hradieb poskytoval pocit istoty a zároveň navonok demonštroval okoliu sebestačnosť, prosperitu a nezávislosť mestskej komunity. Skĺbenie hospodárskej a vojenskej sily bolo teda hlavným krokom v procese konštituovania sa miest na privilegovaný, štvrtý stav uhorskej spoločnosti v stredoveku. Bez náležitej podpory zo strany panovníka by však nezávislosť a sloboda miest bola len iluzórna. Svedčí o tom viacero príkladov, keď aj niektoré slobodné kráľovské mestá (ako napríklad Kežmarok či Nitra) po tom, čo ich kráľ daroval alebo dal do zálohu, upadli do dlhodobej či trvalej podriadenosti svetského alebo cirkevného feudála, čím klesli na úroveň zemepanských miest či mestečiek. Napokon, ani napriek vysokému stupňu autonómie a existencie mestskej samosprávy a murovaného opevnenia nemohlo byť vo vtedajších podmienkach nijaké mesto, a to nielen v Uhorsku, ale ani v celej Európe, odkázané samo na seba.

Na prelome 15. a 16. storočia sa právna kategorizácia miest v Uhorsku petrifikovala aj snemovými uzneseniami. Významným predelom rozlišovania medzi slobodnými mestami a mestečkami bol zákon z roku 1492, podľa ktorého sa všetkým mestám neohradeným murovanými hradbami ukladala povinnosť platiť zemepánom deviatok z naturálií. Roku 1498 sa v zákone kráľa Vladislava II. Jagelovského (1490 – 1516) vypočítava 10 najvýznamnejších miest v Uhorsku, z ktorých 6 bolo na území Slovenska: Košice, Bratislava, Bardejov, Prešov, Trnava a Levoča. Najpodrobnejšiu kategorizáciu miest v Uhorsku obsahuje zákon z roku 1514. Rozlišuje sa v ňom:

– 8 slobodných kráľovských miest, z toho na Slovensku 5, a to Košice, Bratislava, Trnava, Bardejov a Prešov, ktoré mali úplnú súdnu právomoc a ich najvyššou odvolacou inštanciou bol súd hlavného taverníka, podľa čoho sa tieto mestá nazývali aj taverníckymi mestami;

– 7 slobodných kráľovských miest, z toho na Slovensku 3 – Levoča, Skalica a Sabinov, ktorých najvyššou súdnou inštanciou bol súd kráľovského osobníka (personála), takže tieto mestá sa nazývali aj personálskymi mestami;

– slobodné banské mestá, medzi ktorými sa menovali Kremnica, Banská Bystrica, Zvolen a ostatné banské mestá (čiže Banská Štiavnica, Nová Baňa, Pukanec, Ľubietová a Banská Belá). Ich hlavnou súdnou odvolacou inštanciou v civilných záležitostiach bol súd kráľovského osobníka (personála), v banských záležitostiach banská komora.

Všetky tri kategórie spomínaných miest si svoje výsadné postavenie udržali nielen do konca stredoveku, ale až do konca feudalizmu. Medzi slobodné kráľovské mestá vypočítané v zákone z roku 1514 a vo Verbőciho Tripartite sa nedostali viaceré mestá, ktoré v období neskorého stredoveku spĺňali podmienky či predpoklady plnohodnotných miest. Za takéto mestá treba považovať predovšetkým Gelnicu, Kežmarok, Komárno, Krupinu, Nitru, Trenčín a Žilinu. Ako je očividné, viac než polovica všetkých slobodných kráľovských miest či slobodných banských miest v Uhorsku bola na dnešnom území Slovenska, kde ku koncu stredoveku bolo približne 200 ďalších lokalít (sídlisk), ktoré z funkcionálneho hľadiska mali mestský charakter.

V Uhorsku ani na Slovensku neboli z hľadiska veľkostnej kategorizácie veľké mestá. Budín ako najväčšie a súčasne hlavné mesto kráľovstva mal na konci 15. storočia do 15 000 obyvateľov. Najpočetnejšími mestami na Slovensku koncom stredoveku boli Košice a Bratislava, ktoré podľa európskej kategorizácie možno považovať za stredné mestá (5 000 – 10 000 obyvateľov). K menším stredným mestám (s 2 000 – 5 000 obyvateľmi) patrili Banská Štiavnica, Levoča, Trnava, Bardejov, Banská Bystrica, Prešov, Kremnica a azda aj Kežmarok. Ostatné mestá na Slovensku patrili do kategórie malých miest (do 2 000 obyvateľov) a prevažná väčšina mestečiek nedosahovala 1 000, ba mnohé ani 500 obyvateľov.

Koncom stredoveku nebol mestský stav v Uhorskom kráľovstve početný, lebo z právneho hľadiska sa k nemu rátali iba slobodné kráľovské mestá, ktoré na Slovensku tvorili okolo 5 % obyvateľstva z celkového počtu okolo pol milióna. V celouhorských reláciách približne 110 000 obyvateľov žijúcich v zhruba 30 slobodných kráľovských mestách tvorilo 3,8 % celkového počtu obyvateľstva. V porovananí s ostatnou Európou išlo o nízky podiel, lebo napr. v nemeckých krajinách žilo vtedy v mestách do 15 % obyvateľstva.

Mestské zväzy a spoločenstvá

Podobne ako v iných častiach Európy aj v Uhorsku, a na Slovensku obzvlášť, sa niektoré mestá združovali v záujme ochrany svojich výsad a spoločných záujmov, koordinácie postupu v jurisdikčných a vojenských otázkach. Na prelome stredoveku a novoveku, v čase nástupu reformácie, išlo aj o spolčovanie na báze konfesionálnych záujmov. Najčastejšie sa združovali mestá geograficky blízke, mestá príbuzného či rovnakého právneho okruhu alebo s podobnými či totožnými hospodárskymi záujmami. Najstarší mestský zväz má pôvod v Spoločenstve spišských Sasov, ktoré vzniklo na základe kolektívneho privilégia kráľa Štefana V. z roku 1271. Združovalo nemeckých hostí (hospes), čiže kolonistov osídlených v Popradskej a Hornádskej kotline. V čase potvrdenia kolektívneho privilégia kráľom Karolom I. roku 1317 patrilo do Spoločenstva spišských Sasov 30 väčších sídel, ktoré s príslušenstvom mali spolu 43 lokalít. Tento počet sa však už v prvej polovici 14. storočia zmenšil na 24, čím vznikol útvar nazývaný neskôr Provincia 24 spišských miest. Na čele jej samosprávy bol spišský gróf (comes provinciae) volený na obdobie 1 roka. Všetci obyvatelia spišských miest užívali spišské právo nazývané Zipser Willkühr. Pôvodne to boli zvyky a obyčaje, ktoré si saské obyvateľstvo prinieslo z vlasti, časom sa v ňom však uplatnili uhorské vplyvy, takže po spísaní sa už odlišovalo od saského práva. Roku 1412 uhorský kráľ Žigmund zálohoval poľskému kráľovi Vladislavovi II. za 37 000 kôp českých grošov 13 najbohatších miest provincie. Zachovali si pôvodné výsadné postavenie a ustálil sa pre ne názov Provincia 13 spišských miest. Podolínec, Hniezdne a Stará Ľubovňa, ktoré sa taktiež dostali do zálohu, nepatrili do tejto provincie, ale boli začlenené do hradných panstiev Ľubovňa a Podolínec. Pôsobnosť poľskej správy sa obmedzila na dozor, ktorý vykonával starosta (kapitán) sídliaci na Ľubovnianskom hrade. Zálohované mestá boli opäť začlenené do Uhorska až roku 1772 pri tzv. prvom delení Poľska.

Mestá, ktoré neboli zálohované, utvorili na pôvodnom právnom základe nový samosprávny útvar nazývaný Provincia 11 kráľovských spišských miest. Výsadné postavenie si však neubránili, lebo už v druhej polovici 15. storočia klesli na úroveň poddanských mestečiek prípadne dedín a stali sa príslušenstvom Spišského hradu.

Profesionálna a regionálna predurčenosť boli základom úzkej spolupráce a neskôr konštituovania sa Zväzu slobodných kráľovských banských miest na strednom Slovensku, známych aj pod názvom dolnouhorské banské mestá (niederungarische Bergstädte). Podľa ustáleného hodnostného poradia (rangu) sem v polovici 15. storočia patrilo spolu 7 miest: Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Nová Baňa, Pukanec, Ľubietová a Banská Belá. Stredoslovenský banský revír zaujímal z celoeurópskeho hľadiska popredné miesto v ťažbe, zhuťňovaní a produkcii drahých kovov. Okolo polovice 14. storočia sa v Uhorsku vyťažilo približne 2 000 – 2 500 kg zlata ročne, pričom len v samotnej Kremnici vtedy ročne vyprodukovali 400 kg, koncom 15. storočia asi 250 kg. Najväčším producentom striebra bol rudný revír v Banskej Štiavnici a Banskej Bystrici, kde sa v 2. polovici 14. storočia vyťažila podstatná časť z celouhorskej produkcie odhadovanej na 100 ton ročne, čo predstavovalo asi 25 % európskej produkcie striebra. Na prelome 15. a 16. storočia tu nastal útlm vo výrobe zlata i striebra, no stúpla produkcia medi, a to vďaka Turzovsko-fuggerovskej spoločnosti, ktorú roku 1495 založil domáci podnikateľ Ján Turzo a nemecký bankár Jakub Fugger z Augsburgu. Spoločnosť sa stala prototypom kapitalistického veľkopodniku s celoeurópskou pôsobnosťou, sídlila v Banskej Bystrici (odtiaľ názov Neusohler Kupferhandel) a prostredníctvom svojich faktórií vo Vroclave, Gdansku, Antverpách, Norimbergu a Benátkach vyvážala meď a striebro do celého civilizovaného sveta.

Ako osobitná odnož uvedeného spoločenstva banských miest sa vyvinuli venné mestá kráľovnej. Išlo o mestá a majetky, ktoré v 15. – 16. storočí prislúchali z titulu vena manželkám uhorských kráľov. Pôvodcom tejto ustanovizne bol kráľ Žigmund Luxemburský, ktorý roku 1424 udelil svojej manželke Barbore viacero slobodných kráľovských miest a kráľovských majetkov, či presnejšie pravidelné príjmy nimi odvádzané do kráľovskej pokladnice. Boli to už uvedené stredoslovenské banské mestá a ďalej kráľovské mestá Brezno, Krupina a Zvolen, ako aj hrady a hradné panstvá Dobrá Niva, (Slovenská) Ľupča, Šášov, Vígľaš, Zvolen. Panovník síce nemal právo venné majetky predať či darovať, no stávalo sa, že ich zálohoval, najmä keď nebol ženatý. Venné mestá ako ustanovizeň zanikli, keď roku 1548 kráľovná Mária, vdova po Ľudovítovi II. Jagelovskom, vtedy miestodržiteľka v Nizozemsku, vrátila všetky venné majetky svojmu bratovi, uhorskému kráľovi Ferdinandovi I. Habsburskému (1526 – 1564).

Prevažne obchodno-ekonomické záujmy stáli v popredí spojenectva piatich slobodných kráľovských miest na východnom Slovensku. Tento zväz, známy pod názvom Pentapolitana či Pentapolis, sa definitívne dotvoril zhruba v polovici 15. storočia a združoval Košice, Levoču, Bardejov, Prešov a Sabinov. Zväz zohrával významnú úlohu najmä v tranzitnom obchode, keďže v príslušnom regióne sa križovali staré tranzitné cesty v smere juh – sever a západ – východ. Vedúce postavenie mali Košice, kde sa najčastejšie konali pravidelné porady zástupcov miest. Služby dobre organizovaného spravodajstva Pentapolitany a jej kontaktov v zahraničí využíval aj panovník, kráľovské úrady a veľmoži.

Tesnú spojitosť a spoluprácu s Pentapolitanou mal Zväz banských miest na východnom Slovensku, známych aj pod názvom hornouhorské banské mestá (oberungarische Bergstädte). Na štatutárnom zhromaždení roku 1487 v sídle kráľovskej komory v Košiciach sa stanovilo, že podľa dávneho zvyku a spravodlivosti majú banské mestá zasadať a hlasovať v poradí: Gelnica, Smolník, Rudabánya, Jasov, Telkibánya, Rožňava, Spišská Nová Ves. (Dve z týchto miest – Rudabánya a Telkibánya – sú na území dnešnej Maďarskej republiky.) O rangu, a teda aj dôležitosti miest v spolku rozhodovala nielen starobylosť a rozsah privilégií, ale aj hodnota vtedajšej produkcie baní. Vo východoslovenských banských revíroch sa oddávna ťažila železná ruda a drahé kovy, najmä striebro a meď. Len v Smolníku sa v 1. tretine 15. storočia vyrobilo ročne priemerne 182 ton medi. Už koncom 14. storočia tzv. spišská meď ovládla vtedajšie trhy v severnej Európe, cez Krakow a Toruň sa vozila do Gdanska a odtiaľ po mori do Švédska, Flámska a Anglicka.

Vysoká produkcia drahých kovov na Slovensku prinášala veľké zisky kráľovskej pokladnici, bola však aj významným zdrojom obživy obyvateľov a súčasne prosperity patriciátu banských miest. Kríza vo výrobe a latentný sociálny antagonizmus medzi banským robotníctvom a patriciátom boli roku 1525 príčinou veľkej baníckej vzbury v Banskej Bystrici. Vzbura prerástla do baníckeho povstania, ktoré v rokoch 1525 – 1526 zasiahlo celú stredoslovenskú banskú oblasť. Išlo o najväčšie a vlastne jediné organizované ozbrojené sociálne hnutie v mestách na konci stredoveku v rámci celého Uhorska.

Mestská societa

Podľa starého nemeckého príslovia ,,Stadtluft macht frei” – čo možno voľne preložiť ako ,,Mestské ovzdušie oslobodzuje” – spočíval hlavný atribút stredovekého mesta v oslobodení sa spod jarma feudálnej (poddanskej) závislosti, či presnejšie v nadobudnutí osobnej slobody, lebo aj slobodné kráľovské mestá a ich plnoprávni občania boli v poddanskom (lénnom) vzťahu voči kráľovi. Príslušné mestské právo však neznamenalo, že všetci mešťania či obyvatelia mesta si boli navzájom aj rovní, lebo v zásade sa delili na plnoprávnych mešťanov a na ostatných obyvateľov so značne obmedzenejšími právami. Rozdielne sociálne, hospodársko-majetkové a politické faktory sa odzrkadľovali v hierarchicky štruktúrovanej mestskej komunite.

Sociálna štruktúra mesta závisela od viacerých vnútorných i vonkajších okolností, bezprostredne však najmä od jeho veľkosti. Všeobecne pritom platí, že vo väčšom meste bola spoločenská diferenciácia členitejšia a výraznejšia než v meste s menším počtom obyvateľov. Z veľkostnej kategorizácie miest na Slovensku vyplývalo, že spoločenské protiklady tu neboli natoľko výrazné ako napríklad v Budíne či vo veľkomestách západnej Európy. Čo do zámožnosti boli aj v našich stredovekých mestách tri základné spoločenské vrstvy: len málopočetný patriciát, široká stredná meštianska vrstva, v rámci ktorej sa prejavovala značná sociálna i majetková diferencovanosť, a napokon mestská chudoba, ktorú by však bolo priliehavejšie označovať za spodnú mestskú vrstvu, a to vzhľadom na obsahovú nejednotnosť i relatívnosť kritéria chudoby. Toto modelové sociálne vymedzenie kolíše čo do typov miest (kráľovských, zemepanských, obchodných, banských a pod.) i čo do skladby konkrétneho mesta. Možno ho podoprieť zväčša len ojedinelými analýzami zachovaných mestských daňových súpisov, ktoré sa navyše neviedli podľa rovnakých kritérií. Spoločenská stratifikácia sa v každom meste odlišovala, navyše podliehala vlastnému vnútornému vývinu. Napríklad v Bratislave v polovici 15. storočia mali vedenie mesta v rukách najbohatší mešťania, ktorí platili daň vo výške 10 až 90 zlatých, tvorili 7,5 % obyvateľstva. K patriciátu patrili veľkoobchodníci, bohatší remeselnícki majstri a zámožní majitelia viníc. Stredné meštianstvo tvorili obyvatelia, ktorí platili dane vo výške 1 až 10 zlatých. Išlo o najpočetnejšiu skupinu z celkového počtu daňovníkov, tvorili 65,7 % zapísaných daňovníkov. Patrili sem najmä obchodníci, remeselníci, vlastníci menších vinohradov, námezdní robotníci a príslušníci inteligencie, čiže úradníci, učitelia, kňazi a podobne. Najchudobnejší obyvatelia Bratislavy tvorili až 27 % daňovníkov. Platili daň menšiu než 1 zlatý. Patrili sem nádenníci, námezdne pracujúci remeselníci, tovariši, učni, stavební robotníci, kramári a mestskí služobníci. Väčšina z nich bývala na predmestiach vo vlastných chalupách alebo v podnájme. Medzi mestskú chudobu treba pripočítať aj sluhov a slúžky, mnohých tovarišov a učňov, kočišov, povozníkov, teda všetkých tých, ktorí nemali vlastnú domácnosť a za ktorých platil daň zamestnávateľ. Okrem nich žili v meste aj mnohí tuláci, žobráci, zlodeji, profesionálni hráči a kaukliari, prostitútky, chudobní v špitáloch a rôzne iné deklasované živly.

Približne až tretina obyvateľov mesta nebola nositeľkou meštianskeho práva. Uchádzač o jeho získanie musel predložiť písomné svedectvo o počestnom pôvode z miesta, odkiaľ pochádzal, resp. kde žil, lebo meštianske právo sa nezískavalo automaticky ani dedením, takže aj syn mešťana musel oň požiadať. Závažnou podmienkou prijatia mešťana bolo najmä preukázanie vlastníctva nehnuteľnosti v danom meste, čiže kúpa domu či pozemku alebo ich získanie sobášom s miestnou meštianskou dcérou alebo vdovou. Spravidla až dvaja mešťania sa museli zaručiť, že dotyčný uchádzač splní túto požiadavku do roka a do dňa. Novoprijatý mešťan skladal slávnostnú prísahu pred richtárom a mestskou radou.

Najväčší atribút výsadnosti mesta spočíval v jeho autonómnej samospráve. Reprezentovala ho zväčša 12-členná mestská rada na čele s richtárom a zväčša 24-členná (neskôr až 60-členná) širšia (vonkajšia) rada na čele s orátorom čiže rečníkom (tribunus, Vormund). Hlavným predstaviteľom mesta vnútri i navonok voči kráľovi či zemepánovi bol richtár (iudex, Richter), ktorý mal v rukách správu i súdnictvo. Funkciu vykonával spravidla jeden rok. Ďalším významným funkcionárom mestskej samosprávy bol mešťanosta (magister civium, Bürgermeister), ktorý viedol administratívnu a hospodársku agendu mesta. Mestský kapitán bol výkonným veliteľom mestskej domobrany. Staral sa o vojenskú obranu mesta, o poriadok a bezpečnosť v prípade požiaru, čiže plnil aj dôležité policajné a protipožiarne úlohy. Na konci stredoveku mali všetky výsadné mestá vybudovanú rozsiahlu a dobre fungujúcu správu skladajúcu sa z mnohých stálych zamestnancov a služobníkov.

Mestá boli strediskami remeselnej výroby. Remeselníci rovnakého či príbuzného odvetvia sa združovali v cechoch, ktoré v mestách na Slovensku vznikli pomerne neskoro. Prvý cech s napísaným štatútom vznikol roku 1415 v Podolínci, a to pre miestnych obuvníkov. Do konca stredoveku vzniklo v Košiciach 8 cechov, v Prešove 7, v Bratislave 6, v Levoči a Bardejove po 5, v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a Kremnici po 3, v Kežmarku 2, v Ľubici, Komárne, Trnave, Spišskej Novej Vsi, Krupine a Nemeckej Ľupči (dnes Partizánskej) po 1 cechu. Cechy plnili skôr úlohu záujmových spolkov remeselníkov než organizácií, ktoré by bojovali za zastúpenie remeselníkov v mestských radách.

Najpočetnejšiu zložku obyvateľov miest na Slovensku tvorili Nemci. Na konci stredoveku sa však výrazne posilnili aj pozície Slovákov. Keďže mnohí Slováci prenikli do meštianskeho stavu, kráľ Ľudovít I. roku 1381 rozhodol, že napríklad v Žiline majú mať Slováci polovičné zastúpenie v mestskej rade. Národnostné požiadavky Slovákov sa saturovali aj v Trnave, kde vznikol konflikt medzi Nemcami a Slovákmi v súvislosti s voľbou mestského farára. Zasiahol doň sám kráľ Matej Korvín (1458 – 1490), ktorý roku 1486 rozhodol, že každý, kto by roznecoval národnostné spory, bude potrestaný smrťou. Emancipácia Slovákov sa prejavila aj v tom, že slovenčina bola úradným jazykom magistrátov mnohých, najmä menších miest. Pri poslovenčovaní miest v 15. storočí významnú úlohu zohrali husiti a ich posádky, ďalej vojská žoldnierskeho kapitána Jána Jiskru z Brandýsa, ako aj pobyt bratríkov (zväčša potulných žoldnierov) na Slovensku. Ich vyčíňanie bolo príčinou úteku mnohých nemeckých mešťanov a následného zvýšeného prílivu Slovákov z okolia do miest.

Popri Nemcoch a Slovákoch žili v mestách na Slovensku v menšom počte aj Maďari a sporadicky aj Židia, ktorí ako kompaktná a navonok spoločensky uzavretá komunita obývali osobitnú mestskú štvrť. Židia v Uhorsku boli pod priamou ochranou kráľa, v mestách mali vlastnú samosprávu, čo ich však nezbavovalo povinnosti dodržiavať všetky krajinské a mestské zákony a nariadenia.

Súčasťou plnokrvného života v stredovekom meste bola nielen práca, ale aj slávnosti, zábavy a hry. Osobitným predstavením sa stali verejné popravy, ktoré sa konali zväčša počas trhových dní, keď bol v meste čulý ruch. Z najstaršieho bratislavského mestského súdneho protokolu a ostatných dobových dokumentov vysvitá, že v poslednom štvrťstoročí stredoveku sa v Bratislave vykonávalo 6 spôsobov trestu smrti: obesenie, lámanie v kolese, sťatie, upálenie na hranici, utopenie a rozštvrtenie. Uvedené poradie hrdelných trestov vyjadruje aj ich frekvenciu, pričom však ženy (zhruba 10 % z popravených) popravovali len utopením či upálením. Ani kruté tresty feudálnej justície nevykorenili zločinnosť. Verejné výstražné exekúcie sa však do veľkej miery naozaj neminuli účinku. Boli vzrušujúcim aktom, ktorý v ľuďoch vyvolával strach i hrôzu, no zároveň ich fascinoval. Vo väčšine miest na Slovensku stála šibenica pred najfrekventovanejšou mestskou bránou. Bola symbolickým a nanajvýš rukolapným posolstvom každému prichádzajúcemu, že v meste má panovať mier a pokoj, že v ňom niet miesta pre narušiteľov dobrého spolunažívania a páchateľov zločinu.

Formovanie miest na Slovensku a v celom Uhorsku bolo súčasťou procesu, ktorý prebiehal v celej Európe. Mestá v Uhorsku a na Slovensku však od samého začiatku predstavovali celkom osobitný typ mestského spoločenstva, ktorý nebol napodobením cudzích vzorov. Významnú úlohu v tomto vývoji zohral multietnicizmus, ktorý pozitívne obohatil charakter miest o pestrú škálu kultúrnych a zvykových hodnôt. Mestá na Slovensku a v Uhorsku boli – obrazne povedané – okrajovými tepnami a súčasne tykadlami západnej kresťanskej civilizácie, vďaka ktorým aj v stredovýchodnej Európe naplno pulzoval duch spoločenského progresu.

Obrátenou stranou mince bol však aj partikularizmus a individualizmus sledujúci úzkoprsé záujmy daného mesta. Tento postoj bol hlavnou príčinou toho, že až do konca stredoveku mestá napriek svojmu nepochybne významnému ekonomickému potenciálu zohrávali v politickom živote krajiny a najmä v sfére mocenského vplyvu len druhoradú úlohu.

Slovná ilustrácia:

Privilégium pre Bratislavu

O forme a obsahu výsad a slobôd v kráľovskom privilégiu výstižne svedčí príklad Bratislavy, ktorá sa z podhradskej osady vyvinula na stredoveké mesto omnoho skôr, než jej uhorský kráľ Ondrej III. (1290 – 1301) udelil privilégium. Toto privilégium z 2. decembra 1291 je však vrcholným dokumentom potvrdzujúcim mestský charakter Bratislavy. Obsahuje tieto výsady:

– oslobodenie od platenia pozemkovej dane na obdobie desiatich rokov od vydania listiny,
– oslobodenie od platenia poplatkov za drevo,
– oslobodenie od platenia domovej dane, taktiež na desať rokov,
– právo voliť si richtára a 12 prísažných každý rok,
– oslobodenie od platenia akýchkoľvek dávok z nových vinohradov a vína,
– právo používať i vlastniť brod na Malom Dunaji a poberať poplatky vyberané na tomto brode,
– právo bratislavských obchodníkov nerušene obchodovať v Bratislavskej stolici a oslobodenie od platenia poplatkov za osoby, dobytok alebo povozy na brodoch,
– oslobodenie cudzincov prichádzajúcich do Bratislavy s tovarom na predaj od platenia colných dávok,
– právo mešťanov, aby ich súdil jedine bratislavský richtár a prísažní,
– právo mešťanov, aby boli súdení iba v prítomnosti troch svedkov z mesta,
– právo odvolať sa proti rozhodnutiu bratislavského mestského súdu ku kráľovi,
– právo pre prisťahovalcov, ktorí sa usadili v meste, aby im v tom dovtedajší zemepáni nerobili prekážky alebo aby ich prepustili po zaplatení zvyčajnej dane,
– rovnoprávnosť Židov s ostatnými mešťanmi,
– právo prednosti bratislavského richtára pred kráľovskými úradníkmi (mincovníkmi) pri výmene mincí,
– povinnosť platiť desiatky podľa nemeckého zvyku, čiže priamo na poli,
– právo prisťahovalcov užívať tie isté výsady, aké majú bratislavskí mešťania,
– právo richtára a mešťanov vykázať z mesta osoby, ktoré odmietajú rešpektovať práva a zvyklosti zaužívané v meste,
– právo rybárov užívať dovtedajšie slobody a ich povinnosť odovzdávať tretinu úlovku bratislavskému županovi,
– právo bratislavských rybárov užívať práva a výsady bratislavských mešťanov,
– povinnosť kráľa a barónov rešpektovať právo oslobodenia Bratislavčanov od povinnosti pohostiť kráľa a jeho úradníkov,
– právo mešťanov, podľa ktorého sa nemusia dostaviť pred súd palatína,
– právo všetkých obchodníkov z kráľovstva zložiť svoj tovar v meste a ponúknuť ho na predaj.

Odporúčaná literatúra:

Banské mestá na Slovensku. Martin 1990.
Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974.
Vývoj správy miest na Slovensku. Martin 1984.

Text pod obr.:

  1. Trnava má najstaršie zachované privilégium v rámci celého Uhorska. Roku 1238 ho mestu udelil kráľ Belo IV.

  2. Bratislava patrila medzi naše najpočetnejšie stredoveké mestá

  3. Levoča bola prirodzeným i administratívnym centrom Spiša za feudalizmu

  4. Richtár bol hlavným predstaviteľom mesta vnútri i navonok. Neraz rozhodoval o živote a smrti, ako je zrejmé aj z dobovej rytiny Hansa Holbeina

  5. Druhá najstaršia pečať Bratislavy zo začiatku 14. storočia (1302 – 1314)

späť na úvodnú stranu


PhDr. Vladimír Segeš (1950)

Roku 1973 vyštudoval historické vedy (archívnictvo) na FiF UK v Bratislave a Univerzite L. Eötvösa v Budapešti. Patrí medzi zakladateľov Historickej revue, kde pôsobil do roku 2 000 ako zástupca šéfredaktora a neskôr aj ako šéfredaktor. Od roku 1995 pracuje vo Vojenskom historickom ústave. Venuje sa medievalistike a Vojenským dejinám za feudalizmu. Je spoluautorom a editorom viacerých monografií: Vojenské dejiny Slovenska III (1996), Lexikón slovenských dejín (1997, 1999), Kniha kráľov (1998), Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti (1998). Od roku 1997 je predsedom sekcie pre dejiny miest a členom výboru Slovenskej historickej spoločnosti a od roku 2001 členom Slovenského národného komitétu historikov.

História Revue

[Úvod] [Tiráž] [Archív] [Objednávka] [Inzercia]